Friese senioren in de knel door hoge energieprijzen en koopkrachtverlies.

Friese senioren in de knel door hoge energieprijzen en koopkrachtverlies.

De hoge energieprijzen en het verlies van koopkracht door de hoge inflatie hakt er bij veel Friese senioren hard in. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer senioren in de afgelopen maanden meer moeite hebben gekregen om rond te komen. Het geldt niet alleen voor de senioren die alleen een AOW uitkering hebben maar ook voor senioren met een klein pensioentje. Alles is de laatste maanden duurder geworden merken ook de senioren. Duurder gas en elektriciteit, duurdere boodschappen en ook de hoge benzineprijzen zijn voor veel senioren aanleiding om anders en zuiniger te gaan leven. Een onderzoek van de seniorenorganisatie KBO-PCOB laat zien dat een kwart van de senioren in de afgelopen maanden moeite heeft gehad om rond te komen. Eén op de acht senioren heeft  niet een buffer of spaarpotje achter de hand voor de toenemende kosten van het levensonderhoud. Ook geluiden van mensen die nog wel iets hebben te besteden tonen aan dat ze ook in de knel komen.

Na de betaling van vaste lasten houd ik maandelijks nog minder dan 400 euro over zegt één van de senioren. Ik moet van dat bedrag leven en daarvan mijn boodschappen, de kleding, de kapper en een aantal dingen zoals lidmaatschappen betalen. Als ik iets extra's wil moet ik mijn spaargeld aanspreken maar eigenlijk wil ik daar niet aankomen. Ik leef op het moment niet zoasl ik graag zou willen leven. Een avondje naar toneel of een concert is er niet meer bij en ook zit ik niet meer met een mooie dag op een terrasje. Iedere maand is het geld op en als de prijzen nog verder gaan stijgen dan moet ik maar wat eerder deze wereld verlaten.

Bestuurder Rep van ouderenorganisatie KBO-PCOB noemt de zorgen die er bij veel senioren leven over de koopkracht reëel. Veel ouderen redden het nog net zegt ze maar er zijn grote zorgen over de langere termijn als de prijzen blijven stijgen. Voor senioren is het van crusiaal belang dat ze nog mee kunnen doen in de samenleving en zich nog af en toe een uitje kunnen veroorloven. Als niets meer kan zitten senioren te veel thuis en ligt eenzaamheid op de loer..

Een groot nadeel is dat veel senioren zich schamen om er voor uit te komen dat ze in financiele problemen hebben door de maar steeds oplopende prijzen van het levensonderhoud. Sommige senioren bezuinigen op de zorg en dat kan ernstige problemen geven. Voor veel senioren is het leven met al die prijsverhogingen niet leuk meer. Seniorenverenigingen en organisaties moeten meer allert zijn op hoe het met de senioren in hun vereniging, dorp of buurt gaat. Buurt- en dorpshuizen kunnen een rol spelen in het signaleren en bijstaan van senioren met financiele en andere problemen.


450.000 extra zorgwoningen in  Nederland

450.000 extra zorgwoningen in Nederland

De vastgoedafdeling van de Zorgverzekeraar Achmea presenteerde recent een plan om in Nederland 450.000 zorgwoningen te bouwen. De bouw van deze nieuwe zorgwoningen moet leden tot een bezuiniging van 100.000 zorgvacatures en een mindere inzet van 130.000 mantelzorgers. Zie persbericht: https://nieuws.achmea.nl/levenloopbestendig-bouwen-nodig-in-strijd-tegen-groeiend-tekort-aan-zorgverleners-en-mantelzorgers/

OSiF bestuurslid Riek van der Vlugt leverde namens de OSiF in de pers commentaar op het persbericht: 

"Vooreerst zijn we blij met de aandacht voor wonen met zorg voor ouderen. Dat de druk op de zorg toeneemt is voor ons als ouderenkoepel niet nieuw. Dat daarmee de druk op partners van (langdurig) zieke ouderen toe neemt ook niet. We wezen er eerder op in het artikel in de Leeuwarder Courant van 29 september 2022 met als titel "Hoog tijd voor een Fries Mantelzorgpunt".

Als OSiF vernemen we al langer dat er een toenemende behoefte is aan geschikte ouderen woningen en het gebrek aan keuze daarin. Er zijn lange wachtlijsten en er is te weinig passend aanbod voor ouderen. Het is daarom zeer gewenst om ook in Fryslân meer levensloopbestendige woningen voor ouderen te bouwen. Maar doe dat dan wel in samenwerking met de ouderen(koepels).

Niet over ouderen praten en plannen maken maar met de ouderen. Dat blijft het motto van de OSiF. We moeten af van het beeld dat ouderen ziek en/of afhankelijk zijn. Dat er zo nodig voor hun gedacht moet worden. In iedere levensfase hebben mensen nu eenmaal behoeften, zo ook in hun latere levensfase. Of die nieuwe woningen nu hofjes moeten worden of een andere vorm moeten krijgen dat kunnen onze ouderen zelf bepalen.

Wij gaan bij de OSiF niet verder in op de in het stuk van Achmea genoemde aantallen. Het ABF is een gerenomeerd onderzoeksinstituut. De tijd zal leren hoe hard deze cijfers zijn. Handen aan het bed vinden we bij de OSiF van wezenlijk belang. Die zorg moet blijven. Dat technologie in de toekomst ouderen kan ondersteunen bij het veilig wonen is mooi. Maar het mag niet zo zijn dat robots de genegenheid  en het menselijk contact vervangen.

Het valt op dat de ondertekenaars van het Achmeaplan allemaal verzekeraars zijn. In het hele stuk valt niets te lezen over contact en/of afstemming met ouderenorganisaties. Genoemd worden marktpartijen, woningcorporaties, overheden en zorg. Nogmaals. Niet over ouderen maar met ouderen de keuzes maken voor de toekomst. Wat vinden onze ouderen belangrijk.

Het vraagt van de huidige organisaties een heuse omschakeling om met ouderen en ouderenkoepels te praten over wat nodig is. Daar zou elk project mee moeten beginnen en niet met wat voor mooie dingen er allemaal vanuit marktpartijen worden bedacht voor ouderen."

 


MANTELZORG.

MANTELZORG.

Mantelzorgers.

De afnemende beschikbaarheid van zorgmedewerkers, met name in de thuiszorg en de pleegzorg, heeft tot gevolg dat een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers (familieleden, buren of kennissen). In Fryslân zijn nu meer dan honderduizend vrijwillige mantelzorgers actief, waarvan een kwart de mantelzorg naast een eigen baan uitvoert. Daarnaast worden nog heel veel inwoners tijdelijk betrokken bij de mantelzorg. Gezien de prognoses en naar verwachting zal het beroep op mantelzorgers in de komende jaren verdubbelen. (bron FSP). Desondanks worden mantelzorgers tot op heden (nog) niet erkend als volwaardige partij in de Friese zorgverlening.

 

Afschaffing Collectiviteitskorting op de basisverzekering.

Afschaffing Collectiviteitskorting op de basisverzekering.

De tweede kamer heeft 0p 12 april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel over de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Na instemming door de eerste kamer, is de afschaffing van de korting op de basisverzekering per 1 januari 2023 een feit.

 


Rondetafelgesprek Wet toekomst pensioenen.

Rondetafelgesprek Wet toekomst pensioenen.

Van de Koepel Gepensioneerden

De Tweede Kamer (althans de coalitie) wil vaart maken met de behandeling van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. Na een eerste schriftelijke vragenronde (waarvoor de Koepel Gepensioneerden samen met andere seniorenorganisaties input heeft geleverd) vinden een tweetal rondetafelgesprekken plaats. Daarin gaan de diverse pensioenwoordvoerders in gesprek met, zoals dat heet, ‘het veld’.

 


Ik bin der klear foar

Ik bin der klear foar

Ouder worden stelt mensen voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn. Iedere oudere moet op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren. De gemeente Dantumadiel signaleerde dat een groot aantal ouderen in hun gemeente er niet klaar voor zijn en ging over tot actie. 


Speciaal voor leden van OSiF

Speciaal voor leden van OSiF

Kent u het Vitaal Collectief van De Friesland al? Dit is een collectief speciaal voor thuiszorg- en ouderenorganisaties. Als lid van OSIF krijgt u veel voordelen.