Beleidsplan OSiF 2016-2020

Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân. (OSiF)

BELEIDSPLAN  2016 – 2020

Voorgeschiedenis.
Tot voor enkele jaren terug waren er in de provincie Fryslân een veertigtal lokale seniorenverenigingen die onder de vlag van de landelijke ANBO een actief lokaal  beleid uitvoerden. Het aantal leden van de lokale ANBO afdelingen in Fryslân bedroeg meer dan 10.000. In alle afdelingen werd wekelijks een breed scala aan activiteiten opgezet, variërende van het organiseren van een bingo tot daadwerkelijke belangenbehartiging van de Friese senioren met betrekking tot zorg en hulp.

De ANBO was in het verleden een verticale organisatie met een landelijk bestuur, provinciale besturen en afdelingsbesturen. Door verandering in het landelijk beleid werd de ANBO omgezet naar een horizontale organisatie met een centrale ledenraad waarbij de provinciale en regionale besturen kwamen te vervallen. Veel afdelingen zijn daardoor in een soort vacuum terecht gekomen en vielen stil.

Na deze reorganisatie werd landelijk gezocht naar een nieuwe invulling van het seniorenbeleid. Ook in Fryslân ontstonden nieuwe regionale onafhankelijke seniorenverenigingen die de vroegere ANBO-activiteiten weer op zich namen. Nieuwe ontspanningsactiviteiten en nieuwe vormen van belangenbehartiging werden door de nieuw opgerichte seniorenverenigingen weer op zich genomen met als voorlopers de seniorenvereniging Leeuwarden met meer dan duizend leden en de nieuwe seniorenvereniging in Wolvega met achthonderd leden. Daarna werden in Fryslân in verschillende plaatsen en gemeenten ook nieuwe onafhankelijke serniorenverenigingen opgericht . Naar verwachting zal deze ontwikkeling in de komende jaren zich verder voortzetten ook omdat het aantal senioren in Fryslân nog behoorlijk zal toeneemt.

 

Provinciale koepel en servicebureau.
In de structuur van de voormalige verticale ANBO organisatie was er in Fryslân een zeer actief koepelbestuur dat op een breed terrein de belangenbehartiging van de Friese senioren aanstuurde, service en advies verleende en jaarlijks een groot aantal provinciale bijeenkomsten organiseerde, waarbij inleiders vanuit de eigen zorg- en andere organisaties op een breed terrein, informatie boden aan de Friese senioren.

Met de wijziging in de aansturing van de landelijke ANBO organisatie kwamen de provinciale Friese bijeenkomsten te vervallen.

Het provinciale koepelbestuur onder de ANBO was jarenlang gesprekspartner voor de provincie Fryslân, was vertegenwoordigd in de Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) samen met de KBO en PCOB. Was partner in een groot aantal provinciale projecten voor senioren in Fryslân en werkte op een breed terrein samen met provinciale organisaties in de zorg, het wonen, de veiligheid, belastingdienst en anderen en was vertegenwoordigd in een groot aantal commissies die raakvlakken hadden met het Friese senioren beleid.  Het wegvallen van de ANBO-samenwerking had tot gevolg dat voor de senioren in Fryslân die geen lid waren van de KBO of de PCBO een vacuum ontstond in de informatieverstrekking, communicatie en ondersteuning die er in het verleden wel was.

 

Oprichting koepel Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân.
Het wegvallen van een koepelfunctie in Fryslân deed zich vanaf medio 2015 voelen bij de nieuw opgerichte regionale en lokale onafhankelijke seniorenverenigingen in Fryslân.  Er ontstond bij deze nieuwe verenigingen een grote vraag naar ondersteuning en informatie op een groot aantal terreinen die relevant zijn voor de senioren in Fryslân. Oud provinciale ANBO-bestuurders werden gevraagd om een nieuwe koepelconstructie in het Fries seniorenbeleid op te zetten die de oude taken van de ANBO-koepel op zich kon nemen en centraal in Fryslân voor de nieuwe seniorenverenigingen de informatieverstrekking en belangenbehartiging op zich te nemen.

Vanaf medio 2015 hebben een viertal oud provinciale ANBO bestuurders de taak op zich genomen op vrijwillige basis. Er werd een provinciaal koepel en servicebureau opgericht  en als naam werd gekozen de Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân (OSiF) .

 

Taken en activiteiten
Een van de eerste taken is het borgen van de activiteiten die voorheen door de provinciale ANBO (gewest Fryslan) werden gedaan, zoals de belastingservice en inkoopkortingen. Met daarnaast enige uitbreiding van activiteiten, waar voorheen op derden kon worden teruggevallen die aan ANBO waren gelieerd. Een voorbeeld hiervan is een bundel met allerlei organisaties die over onderwerpen als veiligheid, wonen en zorg, een lezing kunnen houden dan wel informatie kunnen verstrekken.

Voor de eerste jaren wordt het beleid van de OSiF gericht op:

(hulp bieden) bij belastingformulieren invullen
Collectiviteitskortingen zorgverzekeraars
Inkooppas voor kortingen bedrijfsleven
Opzet van projecten voor bijscholing van leden van de verenigingen. Voor het eerst in 2018 een cursus vrijwillege ouderen adviseur VOA
Het samenstellen van informatie-mappen met gegevens over zorg, welzijn en veiligheid enz.
Het voeren van overleg met betrekking tot het seniorenbeleid met de provincie Fryslân en andere maatschappelijke instellingen over het seniorenbeleid.
Het opzetten en uitvoeren van projecten ten behoeve van bijscholing op een breed terrein voor de Friese senioren.
Het realiseren van een informatie website
Al deze activiteiten zullen worden opgenomen in jaarlijkse werkplannen, voor het eerst voor het jaar 2017. Het is daarbij de bedoeling dat het accent steeds meer verschuift naar belangenbehartiging.

 

5. Website

Een belangrijke vraag bij de oprichting van OSiF betrof de communicatie en serviceverlening vanuit de nieuwe koepel. Vragen als waar kan ik wat en wie vinden als het om belangenbehartiging van senioren gaat,  of vragen wat is er te doen en wat wordt er georganiseerd en wie kan mij hulp bieden, zijn voor senioren in de provincie Fryslân belangrijk om daar op een snelle en verantwoorde wijze antwoorden op te vinden. Overleg met de nieuwe senioren verenigingen in Fryslân die op het moment al meer dan vijfduizend leden tellen en voor het grootste deel zijn aangesloten leerde dat voor een goede communicatie en informatievertrekking aan de Friese senioren een eigen website onontbeerlijk is. Besloten is om een eigen website voor de OSiF met mogelijkheden voor alle aangesloten verenigingen een eigen website te ontwikkelen. Daarvan kan een deel gebruikt worden voor de communicatie en informatie van de lokale verenigingen. Het algemeen bestuur van de OSiF bestaande uit het dagelijks bestuur gevormd door de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, ondersteunt deze ontwikkeling die ook moet bijdragen om de digitaliteit van de aangesloten verenigingen te verhogen.

De optie om een nieuwe website te ontwikkelen voor de OSiF waarin alle onafhankelijke  seniorenverenigingen in Fryslân mee kunnen profiteren vergt een goede opbouw en een goede wijze van instructie van het gebruik en functioneren door de OSiF aan de ene kant en de aangesloten lokale verenigingen aan de andere kant.

Er is daarom gekozen voor het ontwikkelen van een nieuwe website waarbij instructie over gebruik en functie niet alleen aan de bestuurders van de OSiF wordt gegeven maar ook aan de vertegenwoordigers van de aangesloten lokale seniorenverenigingen in Fryslân.

Voor de ontwikkeling van de website is een subsidie aangevraagd bij de provincie en verkregen .  Het streven is de website medio 2018 in gebruik te nemen

 

Ontwikkeling.
De verwachte ontwikkeling in Fryslân is dat in de komende decennia Fryslân nog sterker zal vergrijzen. Op het platteland van Fryslân laat die vergrijzing zich steeds meer gelden en eenzaamheid onder senioren is daarbij één van de grootste problemen geworden. Bereikbaarheid van senioren zal in toenemende mate plaatsvinden via eigen organisaties,  met name de organisaties die laagdrempelig en dichtbij zijn,  zoals de seniorenverenigingen.

Het streven van de nieuwe koepel en service van de OSiF is in de komende jaren gericht op uitbreiding van het seniorennetwerk en steun te bieden bij de oprichting van nieuwe lokale seniorenverenigingen en doelgroepen die hetzelfde beogen. Het beleid van de OSiF wordt gericht op informatieverstrekking en belangenbehartiging van alle senioren in Fryslân, door het verlenen van service, het ontwikkelen van  kennis en het ondersteunen van activiteiten gericht op de Friese senioren waaronder het faciliteren van projecten die gericht zijn  op het welzijn van ouderen in Fryslân.

Jaarlijks vormt het beleidsplan onderwerp van bespreking in de algemene vergadering en kan, zo de vergadering dit bij meerderheid wenst, aangepast worden.

Bestuur Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân,

 

J. Walrecht, voorzitter

 

C.van Zoelen, secretaris/penningmeester.

 

J. Kloosterman, bestuurslid

 

J. Kuipers, bestuurslid

 

A.van der Wal, bestuurslid.