Burgercompetenties.

De Friese bevolking vergrijst. Het zal, zo zijn de verwachtingen, tot een andere bevolkingssamenstelling leiden. Nieuw beleid vraagt van senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een veranderend beeld van de samenleving die eisen stelt met betrekking tot de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Daarbij bepalen inkomen, wonen, gezondheid, veiligheid en omgeving de trends in onze vergrijzende provincie. Het bestuur van de OSiF is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Fryslân. Op 3 juli werd in Leeuwarden door het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een expertmeeting gehouden met als onderwerp “Wat hebben zelfstandig thuiswonende ouderen nodig.” Tijdens deze expertmeeting passeerden veel onderwerpen die betrekking hadden op het zelfstandig wonen van senioren. De vertegenwoordigers van de OSiF benadrukten dat in een veld van project- , beleidsmedewerkers en onderzoekers de stem van de senioren meer moet worden betrokken bij de plannen voor de toekomst van de senioren in Fryslân. Bij de inrichting van de directe leefomgeving wordt in onze ogen te weinig rekening gehouden met de directe behoeften van de senioren in Fryslân. Mobiliteit, plaatsen om elkaar te ontmoeten, te bewegen en de veiligheid zijn onderwerpen waar we in mee willen discussiëren. Die toezegging hebben we als OSiF ook gekregen en we gaan in de komende jaren mee praten om de belangenbehartiging van de Friese senioren mee te laten wegen in de toekomst plannen in Fryslân.

Eén van de eerste projecten die gericht is op de burgercompetenties van onze senioren wordt in de komende maanden uitgevoerd als een voorbeeldproject in de gemeente Dantumadeel. Samen met Zorgbelang en de gemeente Dantumadeel neemt de OSiF deel aan het onderzoek bij senioren met de vraag “Hoe wilt u ouder worden in uw eigen omgeving.” Na een inventarisatie periode waarbij een dertigtal 65 plussers uit Dantumadeel worden gevraagd om mee te doen in het project vinden er vanaf half december tot aan de zomervakanties 2020 gesprekken en groepsbijeenkomsten plaats. We gaan in gesprek over hoe gezond de senioren in Dantumadeel zich voelen, hoe ze zelf willen dat hun leven waardevol blijft en waar ze blij van worden. De mogelijkheden van het ouder worden in eigen dorp en omgeving komen aan de orde. Met de gegevens uit dit onderzoek wordt gekeken wat onze senioren nodig zijn in hun gemeente, in Fryslân om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Geplaatst op 9 september 2019