Kerngroep Landelijk Actiecomité “Red het pensioenstelsel” van FNV Kaderleden

Beste lezer,
in de afgelopen 3 jaar heeft u deelgenomen aan één of meerdere acties tijdens de campagne van de  FNV  om de pensioenen te redden. Die campagne werd ontwikkeld omdat de plannen van het kabinet  tot grondige wijziging van het pensioenstelsel steeds duidelijker werden. Dit terwijl wij in de kranten  lazen, en nog steeds lezen, dat Nederland één van de beste pensioenstelsels ter wereld heeft:  gemeten naar verhouding laatst verdiende loon of salaris en de hoogte van het pensioen. Dat  pensioenstelsel hoeft daarom helemaal niet “op de schop” vinden wij. Gewenste veranderingen kunnen ook binnen het bestaande stelsel worden gerealiseerd.
Een belangrijk punt van onze kritiek in de pensioendiscussie is het niet indexeren van de pensioenen  door vrijwel alle fondsen, terwijl de rendementen uitstekend zijn. Alle deelnemers, werkenden en  gepensioneerden, zijn er hierdoor in hun pensioenaanspraken op achteruit gegaan. Voor  gepensioneerden die al in 2009, toen de financiële crisis was uitgebroken, met pensioen waren en  sindsdien geen indexatie hebben gekregen loopt hun achterstand in koopkracht inmiddels op tot  meer  dan 20%!. Dat is een koopkracht verlies van meer dan 2 maanden pensioeninkomen per jaar (de AOW  is wel iets gestegen in die periode!). En dat terwijl het vermogen van de gezamenlijke pensioenfondsen  in deze zelfde periode verdubbelde!
Deze schandalige praktijk heeft echter niets te maken met het pensioenstelsel. De oorzaak van het  uitblijven van indexering is het gevolg van de door de politiek opgelegde ‘rekenrente’: de manier van  berekenen of pensioenfondsen hun verplichtingen aan huidige en toekomstige gepensioneerden  kunnen nakomen. Daarbij moet worden gerekend met een rente die kunstmatig historisch laag wordt  gehouden en waarin de werkelijk gemaakte rendementen niet worden meegenomen!
Zoals u weet is er bijna een jaar geleden een pensioenakkoord gesloten tussen vakorganisaties,  werkgevers en het kabinet. Aan de uitwerking van dit akkoord wordt nog steeds gewerkt. Wij,  kaderleden van FNV verenigd in het Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel, houden de  voortgang hiervan scherp in de gaten. Wij zullen indien nodig weer een beroep op u doen om  gezamenlijk op te komen voor uw en onze belangen in het pensioenstelsel. Onze bevindingen willen  we graag met u delen o.a. via de bijgaande Nieuwsbrief van 27 april.
Omdat dit de eerste keer is dat wij u benaderen willen wij u vragen of u prijs stelt op de informatie van  ons actiecomité? Is dat niet het geval laat ons dat weten dan verwijderen we uw adres uit ons bestand.  Wilt u wel op de hoogte blijven dan hoeft u niets te doen. En wilt u bovendien actief worden voor het  redden van onze pensioenen laat ons dat ook weten! In verschillende provincies bestaan actiecomités  waar u zich bij kunt aansluiten of kunt met anderen een comité oprichten.
Met vriendelijke en strijdbare groeten,
namens het Kernteam Jan Ilsink en Huub Esten.