Nieuwe cursus “Seniorenwijzer” van start.

Seniorenverenigingen krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van vergrijzing in de provincie Fryslân. Een eerder onderzoek van Partoer brengt voor de toekomst die gevolgen in beeld. Het aantal 65plussers zal naar verwachting toenemen van 107.000 naar 181.000 in het jaar 2040. Hierbij neemt ook de zorgvraag en het zorggebruik enorm toe. Volgens de berekeningen van Partoer een verdubbeling van de zorgvraag bij senioren van 17.000 naar 33.000 in 2040. Om aan de zorgvraag, ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen, zal steeds meer een beroep worden gedaan op senioren die gezond zijn, hulp kunnen bieden en advies kunnen geven.
Bij de Friese senioren verenigingen ligt er al langer een vraag naar scholing van senioren om zorgtaken in eigen omgeving goed te kunnen invullen. Soms gaat het om gesprekken bij eenzame senioren, soms om het bieden van hulp bij een zorgvraag en soms om een verwijzing naar een instantie die hulp kan bieden.
Het bestuur van de OSiF heeft de vraag om scholing omgezet in het aanbieden van een cursus “Seniorenwijzer” die op 18 januari 2019 van start is gegaan. Aan deze eerste cursus doen 12 senioren uit verschillende verenigingen en organisaties mee. De cursus staan onder leiding van Hammie Bosma en Mieke van Heeringen. Cursisten ontvangen aan het einde van de cursus een deelname certificaat. Daarnaast worden de namen van de cursisten doorgespeeld aan de gemeenten verstrekt ter informatie. Bij voldoende vraag worden in 2019 meer cursussen “Seniorenwijzer” gegeven. Opgave voor de cursus seniorenwijzer kan via het secretariaat van de OSIF.

Geplaatst op 14 februari 2019