Senioren Vereniging Akkrum Nes ( SVAN)
mevr. Ankie v.d. Schuit
mailto:ankie03@live.nl

Senioren Vereniging Leeuwarderadeel (SVL)
Germ de Jong
germdejong3@gmail.com
Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega (OSW)
Sjoukje Held
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel (ASF)
Roel Ruben
r.ruben@upcmail.nl
Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland (OSS)
Manna Breider
manna-breider@planet.nl
Algemene Bond voor Ouderen SüdWestFryslân (ABOSWF)
Frans de Bruin
mailto:algbondouderenswf@gmail.com
Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO)
René Schulkes
info@os-ooststellingwerf.nl
Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging (LOS)
Willem de Boer
info@losleeuwarden.nl
Onafhankelijke Seniorenvereniging Oldeberkoop en Nijeholtpade (OSON)
Aukje Vries
kees-aukje-vries@hotmail.com
Grouster Senioaren Bûn (GSB)
Tineke Cnossen
henc.cnossen@hotmail.com
Grouster Senioaren Bûn (GSB)
Tineke Cnossen
henc.cnossen@hotmail.com
Vlielands Eerste Senioren Vereniging (VESV)
Heleen Rommers
mailto:voorzitter@vlielandseerste.nl
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging Menameradiel (ONS)
Tseard Oosterhof
Tseard23@live.nl