Seker en Sûn: doorkijkje naar de zorg anno 2030

Tijdens het congres “Fryslân giet fierder” in het nieuwe Van der Valk hotel in Leeuwarden werden de congresgangers geconfronteerd met een doorkijkje naar de zorg anno 2030. In 2007 was de verhouding tussen het aantal mensen van de beroepsbevolking en de 65 plussers nog één op de acht en een vooruitblik van een vergrijzende bevolking laat zien dat er tot 2037 een verschuiving plaats vindt en de verhouding nog  één op de vier zal zijn. De prognoses op nog langere termijn voor Fryslân liegen er niet om want in 2050 zijn er in de provincie nog twee mensen die werken op één 65 plusser. Dat deze verschuiving grote gevolgen zal hebben voor de zorg in de toekomstige vergrijzende samenleving behoeft geen betoog.

De relatie tussen de overheid en de burgers zal in de komende jaren in de provincie drastisch moeten veranderen. Betrokkenheid van burgers/cliënten en verwanten worden steeds belangrijker in de beleids en welzijnssector. De inwoners van Fryslân zullen steeds vaker de eigen regie moeten voeren over hun zorg en welzijn. Kwetsbare inwoners die vallen onder de groep van een gemiddeld laag inkomen, lage opleiding ende bijkomende gezondheids beperkingen hebben  minder mogelijkheden maar ook minder keuze. Een belangrijk beleidsthema in de komende jaren is hoe kwetsbare inwoners in Fryslân meer maatschappelijk kunnen worden betrokken en meer regie kunnen voeren om de kwaliteit van eigen leven te verbeteren.

Fryslân op weg naar een haalbaar en duurzaam stelsel voor zorg en welzijn. Een thema waarbij niemand stil kan blijven zitten aldus inleider Klaas Boonstra. De inclusieve samenleving, de verandering van de positie van de inwoners en de urgentie van de arbeidsmarkt met name in de zorgsector ( vergrijzing en afnemende gezondheid vraagt meer zorg) vragen een noodzakelijke beweging voor de zorg in de toekomst.

De veranderende zorg vraagt, richting de toekomst, een grotere investering in preventie op zorggebied en een grote investering in de arbeidsmarkt en dan met name in de zorgsector aldus Boonstra. Investeren in de arbeidsmarkt, investeren in mensen, expertise en kwaliteit en investeren in opleidingen zijn de grote uitdagingen richting de toekomst als het om de zorg gaat.

Prinses Laurentien liet haar licht schijnen over de laaggeletterdheid. 13.4 % van de Friese bevolking valt onder laaggeletterden betoogde ze. Te vaak gaan projecten mis om deze mensen uit hun isolement te trekken doordat de verkeerde vragen worden gesteld. Ze noemde in verband hiermee een project voor laaggeletterden in Nederland waarin 85 miljoen geïnvesteerd werd maar dat totaal mislukte omdat de verkeerde insteek werd genomen. Praten men mensen begint met luisteren betoogde ze en door daarbij open vragen te stellen en dat is niet van “Ik weet het beter”. Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich en komen niet gemakkelijk over de brug. Ze hebben door hun schaamte van niet mee kunnen doen, ook het gevoel van we horen er niet bij. Maatwerk en zichtbaar maken waar het probleem ligt en laagdrempelig inzetten. Mensen weer betrekken bij de samenleving en dat is niet door ze allemaal formulieren toe te sturen die ze ten eerste niet kunnen lezen en ten tweede niet kunnen begrijpen. Betrekken bij onze samenleving is naast ze te gaan staan besloot ze haar inleiding.

Geplaatst op 2 juli 2018